Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις & αποσπάσεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

loading...ΑΣΕΠ (Ανάκληση Προκήρυξης 1Κ/2017 (Φ.Ε.Κ. 1/23.1.2017/τ. ΑΣΕΠ)
Ανάκληση Προκήρυξης 1Κ/2017 (Φ.Ε.Κ. 1/23.1.2017/τ. ΑΣΕΠ) πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404)θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).


Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 και τροποποίηση αυτής ΦΕΚ 8/15.2.2017 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ): Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (135) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα εννιά (69) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).


Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr ). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

2Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 20ης Μαρτίου 2017, ημέρας Δευτέρας .Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή διδακτικού έργου

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες Κατόχους ∆ιδακτορικού» της ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. Ε∆ΒΜ20), η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 1/26-1-2017 (θ.34Ο ), προσκαλεί Νέους Επιστήµονες, κατόχους ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017, σε ένα από τα µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών του ΤΕΙ ΑΜΘ ανά εξάµηνο, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα µαθηµάτων και στο παράρτηµα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η Αίτηση/Πρόταση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συµπληρώνεται µόνο στο τυποποιηµένο έντυπο (πρόταση για επιλογή προσωπικού) το οποίο διατίθεται είτε από τη Γραµµατεία του ΕΛΚΕ σε έντυπη µορφή, είτε µέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ (ee.teikav.edu.gr) σε ηλεκτρονική µορφή.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης για περισσότερα από ένα τµήµατα, παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθµό φακέλων συνυποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση/πρόταση.

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη:

ΠΡΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ (Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς, Καβάλα, Τ.Θ. …….)

«Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες Κατόχους διδακτορικού» Αρ. Πρωτ. 824/17-2-2017

Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου:

∆ιεύθυνση (Πόλη, Οδός, Τ.Κ., Περιοχή):

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Τµήµα Μαθήµατος στην οποία απευθύνεται το δηλωθέν µάθηµα της εν λόγω αίτησης που εσωκλείεται στο φάκελο:

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως 28/2/2017, στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2510462203, στο e-mail: ee@teiemt.gr και στις γραµµατείες των αντίστοιχων τµηµάτων.

Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ, στη ∆ιαύγεια και στον ιστότοπο του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ: Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 351/13-02-2017 ΑΔΑ: 7Γ71ΟΞ3Μ-0ΧΧ σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Μελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης».

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχιούχος (ΠΕ) Περιβαλλοντολόγος ή Γεωπόνος ή Δασολόγος ή Βιολόγος, με Παιδαγωγική και Διδακτική Κατάρτιση καθώς και ειδίκευση ή και εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Θα συνεκτιμηθεί οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία σε Βοτανικούς Κήπους, Πάρκα και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Ο ανάδοχος απαιτείται να έχει καλή γνώση αγγλικών και γνώσεις Η/Υ.

Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα ιδιωτικής χρήσης, προκειμένου να πραγματοποιεί τις απαραίτητες μετακινήσεις για την εκτέλεση του έργου.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 8.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προτάσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 396/16-02-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458.

Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 220 στη Δρ.. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Πλήρωση θέσης Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου φαρμακευτικών και βιολογικών προϊόντων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με σκοπό την πλήρωση θέσης Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου φαρμακευτικών και βιολογικών προϊόντων, στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα” :

Θέση: Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας για τον ποιοτικό έλεγχο φαρμακευτικών και βιολογικών προϊόντων, με ρόλο στις διαδικασίες φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και βιολογικών δοκιμών

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: prosopiko@ pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com την σχετική Πρόταση Δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, με την ένδειξη “Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα”

Η σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

-βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae )

-δικαιολογητικά: αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφα δημοσιεύσεων, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους

-τα στοιχεία επικοινωνίας (Εταιρεία ή Ίδρυμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) τουλάχιστον δύο υπευθύνων ή προϊσταμένων, ή καθηγητών Παν/μίου ή Ερευνητών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από τους οποίους είναι δυνατόν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

και να αποσταλεί ηλεκτρονικά με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι και 17 Μαρτίου 2017.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.

Δήμος Νέστου: Πρόσληψη 11 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, που εδρεύει στην Χρυσούπολη.

ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄κατηγορίας τουλάχιστον 2 ΜΗΝΕΣ 1

ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 2 ΜΗΝΕΣ 10

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 16 η Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την 28 Φεβρουαρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 6 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθ. 98/07.02.2017 τ. Γ΄, προκηρύσσονται έξι (6) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Δ/νση:Λ.Ευστ.& Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη, Πληροφορίες: κα. Παπαστρατάκου, τηλ. 27310-89662)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και διαχείριση κλασικού αθλητισμού και ακραίων αθλημάτων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00002242130

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητικό Δίκαιο»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00002242297

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση ομαδικών αθλημάτων με έμφαση το ποδόσφαιρο»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00002242377

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(Δ/νση: Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη, Πληροφορίες: κ. Ταλαγάνης, τηλ. 2710- 372163)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα ασυρμάτων και κινητών τηλεπικοινωνιών (φυσικό επίπεδο)»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00002242512

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΩΝ

(Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα. Ντόλου, τηλ. 27210-65101)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00002242803

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Δ/νση: Πρώην Ανατολικό Στρατόπεδο, 24100, Καλαμάτα, Πληροφορίες: κα.Μουτάφη, τηλ. 27210- 65115)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική φιλολογία: Δομή, ύφος, σχόλια των αρχαίων Ελληνικών κειμένων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00002242965

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24.04.2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 375/3556/8-2-2016 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη των Υλικών με ειδίκευση στην ανάπτυξη – εφαρμογές νανοδιατάξεων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 66/Γ’/30-01-2017, ΑΔΑ: 6Δ19469Β7Θ-1Θ5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002207257.

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σύνθεση λειτουργικών μικροφασικών/νανοφασικών ή/και μοριακών ή/και βιομοριακών υλικών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 74/Γ’/31-01-2017, ΑΔΑ: 6ΦΥΧ469Β7Θ-ΡΤ7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002207495.

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 62/Γ’/30-01-2017, ΑΔΑ: 7ΓΥΥ469Β7Θ-ΠΧΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002207665.

Γ)ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 74/Γ’/31-01-2017, ΑΔΑ: 6Ν35469Β7Θ-Γ46

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002207892.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαιότητα και Ψηφιακός Πολιτισμός»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 84/Γ’/01-02-2017, ΑΔΑ: ΨΛ6Ψ469Β7Θ-5ΜΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002208169.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Τμημάτων και στα τηλέφωνα:

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: τηλ: 2610 997554

Ιστότοπος: www.matersci.upatras.gr ,

E-mail: secretariat@msci.upatras.gr , mscisecr@upatras.gr

ΙΑΤΡΙΚΗΣ: τηλ: 2610 969100, 2610 992942, 2610 969114

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , E-mail: secretary@med.upatras.gr ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: τηλ: 2610 969988, 2610 997586

Ιστότοπος: www.bma.upatras.gr , E-mail: secretar@upatras.gr , eyannop@upatras.gr ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(με έδρα το Αγρίνιο): τηλ: 26410 74232, 26410 91706, 26410 91709, 26410 74131

Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr , E-mail: gramdppnt@upatras.gr ,

etsimpou@upatras.gr ,

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-04-2017.

Δήμος Σοφάδων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Σοφάδων, που εδρεύει στις Σοφάδες της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (λόγω των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας η οποία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, δηλαδή έως τις 19-09-2017, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων (εκσκαφέας φορτωτής-JCB)

2ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων (ισοπεδωτής γαιών-GRADER)

4ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση (ΑΜΚΑ, ΑΥΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) και τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Νομός Καρδίτσας, Δήμος Σοφάδων, Κιερίου 49, Γραφείο Πρωτόκολλου-Προσωπικού, 2ος όροφος Δημοτικού Καταστήματος, Τ.Κ. 433 00, Σοφάδες Καρδίτσας, Θεσσαλία.

Πληροφορίες στα τηλ. 24433 53213 και 24433 53212.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-02-2017 έως και 23-02-2017.

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, που εδρεύει στα Σπάτα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Β΄Τάξης Δ΄), [Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων)], Σπάτα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Γραφείο Προσωπικού, Δημ. Χρ.Μπέκα & Βασ.Παύλου, Τ.Κ 190 04, Σπάτα, Αττική, (υπόψη κ. Τρουμπούλου Σπυριδούλας ή κ. Μπούρδη Δημητρίου).

Πληροφορίες στα τηλ. 213 2007367 και 213 2007366.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2017 έως και 24-02-2017.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 31-03-2017, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (με εξειδίκευση στην Γεωπληροφορική), Πολιόχνη Λήμνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ 811 00, Μυτιλήνη, Λέσβος, (υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης).

Πληροφορίες στα τηλ. 22510 22087.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2017 έως και 21-02-2017.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΚΗΣ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) ενός (1) ατόμου, στη θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Ζωοτεχνία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» 00002220890.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 013865 (κ. Βασιλική Ρόβα),

(Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-03-2017 έως και 31-03-2017.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΚΗΣ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Τομέας Α’ Πληροφορία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) ενός (1) ατόμου, στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνική – Γαλλική Λογοτεχνία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» 00002230592.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-03-2017 έως και 31-03-2017.

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, στα πλαίσια του έργου ECOPOTENTIAL (http://www.ecopotentialproject.eu/)/HORIZON 2020 (no. 641762, funded under H2020 – SC5-16-2014 “Making Earth Observation and Monitoring Data usable for ecosystem modeling and services”), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, στη θέση Βοηθού Ερευνητή, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο ECOPOTENTIAL με αντικείμενο την “Υποστήριξη δράσεων έρευνας στην προστατευόμενη περιοχή των Λευκών Ορέων”, για χρονικό διάστημα 12 μηνών με μηνιαία αμοιβή.

Ο βοηθός ερευνητής απαιτείται να έχει γνώση και εμπειρία υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών κατάλληλων για Εφαρμογές σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης, Φωτοερμηνείας ιστορικών αεροφωτογραφιών, και Χωρικής ανάλυσης στο Μεσογειακό δασικό και αλπικό περιβάλλον.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) την Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Επιμόρφωσης – Εξειδίκευσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το βιογραφικό τους σημείωμα, και αντίγραφα τίτλων και πιστοποιητικών των προσόντων τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

Ε- mail: mariapap@iacm.forth.gr (κ. Μαρία Παπαδάκη).

Πληροφορίες στον κ. Νεκτάριο Χρυσουλάκη (τηλ.: +30 2810 391762, e-mail: zedd2@iacm.forth.gr ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-03-2017 (ώρα 13.00μ.μ.).

Δήμος Καλυμνίων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Καλυμνίων, που εδρεύει στην Κάλυμνο της Π.Ε. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλυμνίων», Κάλυμνος

1ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλυμνίων», Κάλυμνος

1ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλυμνίων», Κάλυμνος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Καλυμνίων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματεία, Πρωτόκολλο, Ενορία Χριστού, Τ.Κ.852 00, Κάλυμνος, Δωδεκάνησα, (υπόψη κας Τεζάρη και κας Τάλια).

Πληροφορίες στο τηλ. 22430 59149.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2017 έως και 01-03-2017.

Δήμος Παλλήνης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης», Γέρακας Παλλήνης

1ΔΕ Διοικητικού, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης», Γέρακας Παλλήνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας, Παλλήνη, (υπόψιν κ. κ. Μπουντούλη Αθανασίας και Ράμμου Μαρίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6604627 και 210 6604632.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-02-2017 έως και 02-03-2017.

Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

για σύναψη:

• Έως 2 συμβάσεις μισθώσεως έργου Ι.Δ. για ειδικότητα Έμπειρος Επιστήμονας Πληροφορικής για την Υποστήριξη ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΥ

• Έως 1 σύμβαση μισθώσεως έργου Ι.Δ. για ειδικότητα Συνεργάτη Τεχνικού για την Υποστήριξη ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», που εδρεύει στο Ρίο της Πάτρας της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Υποστήριξη των ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

I.Υποστήριξης της αρχιτεκτονικής ΕΛ/ΛΑΚ ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στα ΣΕΠΕΗΥ

II.Υποστήριξης των υπαρχόντων ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΥΟ (1)

Κ1.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των εξής Πακέτων Εργασίας:

ΠΕ1 – Εργασίες υποστήριξης των ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ’

Ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

• Έλεγχος και επικαιροποίηση του wiki http://ts.sch.gr/wiki/Linux

• Διεκπεραίωση δελτίων στο http://helpdesk.sch.gr

• Online υποστήριξη χρηστών μέσω http://ts.sch.gr/wiki/IRC

• Συντήρηση των εκπαιδευτικών λογισμικών του αποθετηρίου http://ts.sch.gr/repo

• Απομακρυσμένη βοήθεια χρηστών μέσω VNC.

• Συντήρηση του κώδικα των sch-scripts, epoptes και ltsp για το Ubuntu 12.04.

• Δοκιμή του Ubuntu 16.04 σε σχολικό περιβάλλον και ανίχνευση προβλημάτων /

αναφορά σφαλμάτων

Κ1.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τη λήξη του έργου. Η υπό σύναψη σύμβαση μετά την επιτυχή λήξη της, έπειτα από στάθμιση των αναγκών του έργου, δύναται να ανανεωθεί. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης και των τυχόν ανανεώσεων αυτής σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.

Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ MIA (1))

Κ2.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των εξής Πακέτων Εργασίας:

ΠΕ1 – Εργασίες υποστήριξης των ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕΠΕΗΥ’

Ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

• Συντήρηση των υποδομών κώδικα της Τεχνικής Στήριξης (devs VM, gitlab, reprepro)

• Συντήρηση του κώδικα των sch-scripts, epoptes και ltsp για το Ubuntu 12.04.

• Διεκπεραίωση δελτίων στο http://helpdesk.sch.gr .

• Online υποστήριξη χρηστών μέσω http://ts.sch.gr/wiki/IRC .

• Απομακρυσμένη βοήθεια χρηστών μέσω VNC

Κ2.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τη λήξη του έργου. Η υπό σύναψη σύμβαση μετά την επιτυχή λήξη της, έπειτα από στάθμιση των αναγκών του έργου, δύναται να ανανεωθεί. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης και των τυχόν ανανεώσεων αυτής σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π147_15-02-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στην ιστοσελίδα http://www.cti.gr .

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Ε-mail: ada@cti.gr (αρμόδια κ. Αδαμοπούλου Αγγελική).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-03-2017.

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Clinical and system –omics for the identification of the MOlecular DEterminants of established Chronic Kidney Disease» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Αντωνία Βλάχου και λαμβάνοντας υπόψη:

• την από 1/9/2013 ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

• την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 72ΤΖ4694Φ7-030,

ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, διδακτορικού φοιτητή με σύμβαση υποτροφίας, στη θέση Εξωτερικού Συνεργάτη και ειδικότητα Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος και αντικείμενο έργου:

Βιοπληροφορική ανάλυση πρωτεωμικών δεδομένων.

Παραδοτέα:

• Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων πρωτεομικής

• Ενσωμάτωση των –omics δεδομένων που σχετίζονται με τη χρόνια νεφρική νόσο με προσεγγίσεις βιολογίας συστημάτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επιστολή ενδιαφέροντος του υποψηφίου) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αποκλειστικά, είτε:

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», είτε:

αυτοπροσώπως(ώρες γραφείου 09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος

είτε:

με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2017)», στη διεύθυνση:

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-02-2017.

Δήμος Παρανεστίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ), Παρανέστι Δράμας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, Τ.Κ. 660 35, Δράμα, (υπόψη κ. Μελενικιώτου Δέσποινας).

Πληροφορίες στο τηλ. 25243 50110.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-02-2017 έως και 24-02-2017.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 97/Γ’/07-02-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00002243944.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος,

(τηλ.: 210 8203300, e-mail: accfin@aueb.gr )

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2017.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας», που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης, διάρκειας μέχρι 12 μήνες, σύμφωνα με το άρ. 93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρ. 24 του Ν. 4386/16, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2Επόπτες Χώρων και Εγκαταστάσεων Ο.Π.Α.

3Επιμελητές Χώρων και Εγκαταστάσεων Ο.Π.Α.

Αντικείμενα Εργασίας: Α)Στους Επόπτες Χώρων θα ανατεθεί η εν γένει εποπτεία και επιθεώρηση ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των επί των οδών Ευελπίδων & Λευκάδας ή/και επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτων/εγκαταστάσεων του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη και όπως θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Β)Στους Επιμελητές Χώρων θα ανατεθεί η εργασία της καθημερινής επιμέλειας κι επιθεώρησης των χώρων και εγκαταστάσεων των επί των οδών Ευελπίδων και Λευκάδας ή/και επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτων/εγκαταστάσεων του ΟΠΑ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη, όπως αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ειδικότερα και ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο έλεγχος των παροχών (ρεύματος και ύδατος) και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα, η μέριμνα για την ασφάλιση των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων, η μέριμνα για την ασφάλιση θυρών και παραθύρων των κτηρίων κλπ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (αποδεκτή μόνο συστημένη ταχυδρόμηση) στην ταχ. διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Κεφαλληνίας 46, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα.

Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα έργα με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»». Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 8203830 (κ. Ελπίδα Χιονά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-03-2017 (ώρα 16.00μ.μ.).

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και Λήψη Αποφάσεων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 98/7-2-2017 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00002220897.

΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, με έναρξη στις 17-2-2017 και λήξη στις 17-4-2017.

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-217 & 2310 891218, fax : 2310 891290.

http://www.uom.gr

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την υπ’ αριθ. Φ.16/7575/Z2 (ΦΕΚ Γ’ 82/01-02-2017) ΥΑ του ΥΠΠΕΘ, έγκριση προκήρυξης, καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» προκηρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:

Μία (1) θέση τακτικού Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία: Διαταραχές Επικοινωνίας – Δυσφαγία» (αναλυτική προκήρυξη αριθ. 4449/14-02-2017) (ΑΔΑ:6ΙΛΣ46914Γ-Ο59 ).

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005 και 4009/2011, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017, ΦΕΚ Β’ 225/31-01-2017) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:00002230233) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 02/3/2017 μέχρι και 03/4/2017.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Λογοθεραπείας, στον ιστότοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr , για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας, της ΣΕΥΠ, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο τηλέφωνο : 2610 362440.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συν. 1-2-2017) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, του άρθρου 80 παρ. 6 Ν. 4009/11, και άρθρ. 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, την Υπουργική Απόφαση Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 (ΑΔΑ: Ω3454653ΠΣ-1E2) και την από 18-10- 2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 ως εξής:

• Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, δύο (2) θέσεις

Διδακτική των Οικονομικών ΙΙ, μία (1) θέση

Μακροοικονομικά της Ανάπτυξης (Θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης) , μία (1) θέση

• Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής

Γνωστικό Αντικείμενο:

Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία, μία (1) θέση

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη, μία (1) θέση

Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη, μία (1) θέση

• Τομέας Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής

Γνωστικό Αντικείμενο:

Λογιστική Ι , μία (1) θέση

Λογιστική ΙΙ , μία (1) θέση

Λογιστική ΙV , μία (1) θέση

Εμπορικό Δίκαιο , μία (1) θέση

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής, μία (1) θέση

Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, μία (1) θέση

• Τομέας Μαθηματικών – Πληροφορικής

Μαθηματικά ΙΙ , μία (1) θέση

Φροντιστήριο Μαθηματικών , μία (1) θέση

Εργαστήριο Γλώσσας Προγραμματισμού Visual Basic, (συνοδεύει το μάθημα Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών) , μία (1) θέση

• Τομέας Ποσοτικών Μεθόδων: Στατιστική και Οικονομετρία

Γνωστικό Αντικείμενο:

Στατιστικά Υποδείγματα για Οικονομολόγους, μία (1) θέση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος γραφείο 402 Τ.Κ. 10559, τηλ. 2103689431 & 2103689403) από 15-2-2017 έως και 28-2-2017, Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 10:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλ. 210 3689403 & 210 3689431).

Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ -ΕΚΤ», στο Δήμο Βέροιας που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας.

ΠΕ Φαρμακοποιών, μία (1) θέση

ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία (1) θέση

ΔΕ Διοικητικού, μία (1) θέση

ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία (1) θέση

Διάρκεια σύμβασης:

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: H αίτηση μπορεί να υποβληθεί, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ.59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 11, υπόψη κας Παλαμούτη (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50533).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28/02/2017

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Παθολογικός Τομέας Ι

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Λήξη προκήρυξης: 16/04/2017

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Πρόσληψη Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017

1) Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος του Β΄ Τομέα Μαθημάτων «Επεξεργασία και Διαχείριση Υλικού και Πληροφοριών»

«Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι» Θεωρία, 3 ώρες/εβδομάδα

2) Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος του Β΄ Τομέα Μαθημάτων «Επεξεργασία και Διαχείριση Υλικού και Πληροφοριών» «Θησαυροί» Θεωρία, 2ώρες/εβδομάδα

3) Μία (1) θέση εργαστηριακού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος του Β΄ Τομέα Μαθημάτων «Επεξεργασία και Διαχείριση Υλικού και Πληροφοριών» «Θησαυροί» Εργαστήριο, 4ώρες/εβδομάδα

4) Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος του Α΄ Τομέα Μαθημάτων «Πληροφορία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης» Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Θεωρία, 4ώρες/εβδομάδα

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις που θα εγκριθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Τζιώτζιου Χριστίνα, στο τηλέφωνο 2310 013185 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.libd.teithe.gr .

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Α) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1), μία (1) θέση

Β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1), μία (1) θέση

Γ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1), μία (1) θέση

Δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1), μία (1) θέση

Ε) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1), μία (1) θέση

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσαρμογή και Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Voucher για τις Ανάγκες Υλοποίησης της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ22» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5002002, ΣΑ Ε3341.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό: Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (“VOUCHER”)» (ΕΣΠΑ 2007-2013) έχει αναπτύξει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης παροχής υπηρεσιών μέσω voucher (http://voucher.gov.gr), η οποία παρέχει μέσω διαδικτύου ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις και στις επιβλέπουσες αρμόδιες δημόσιες αρχές, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση και διαχείριση των διαδικασιών κατάρτισης μέσω επιταγής κατάρτισης.

Αντικείμενο του παρόντος έργου: Το παρόν έργο συνοπτικά αποσκοπεί:

-στην ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων και στην κατάλληλη προσαρμογή υφιστάμενων υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος Voucher έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις ειδικές απαιτήσεις της πρόσκλησης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε Κλάδους Αιχμής»

-στην υποστήριξη της ομαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας του τροποποιημένου πληροφοριακού συστήματος voucher για όλη τη διάρκεια της πράξης και

-στην υποστήριξη των παρόχων κατάρτισης που θα συμμετέχουν στην συγκεκριμένη πρόσκληση.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 03/03/2017.

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου – Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π155_17-02-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr . Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα.Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr .

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 220/17.1.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (15) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής[1], με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2017.

Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά στην 27η Φεβρουαρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.5)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.3)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.3)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.1)

Όσον αφορά στην 27η Μαρτίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.B.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.3)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Β.1)

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.Ε.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.Ε.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.1)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.F.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.3)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.Α.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.2)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Συνιστάται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:

admin@rp-grece.be

(υπόψη κυρίας Στάχταρη)

Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27η Φεβρουαρίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017, ενώ για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27η Μαρτίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Στάχταρη) στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.

Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:

α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο,

β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι

γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

Στο στάδιο αυτό απαιτείται, επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.

Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τέλος, σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: www.minadmin.gov.gr στην ενότητα:

Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.minadmin.gov.gr/?cat=55 )

Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

[1] http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20170215_sne_feb_march2017.pdf
                                                                                    πηγη
loading...
Share on Google Plus

About george makis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου